Články

Prepravný poriadok 

Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Prepravný poriadok obsahuje rozsah činností dopravnej spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovednosti pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky.

2. Dopravcom je firma LAHA s r.o. Streďanská 2778/63 Topoľčany, IČO: 46016864

3. Dopravca na výkon svojej činnosti používa vlastné vozidlá.

4. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

 

Čl. 2
Rozsah a druhy prepráv

1. Dopravca vykonáva vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu vozových a kusových zásielok poletovaného a krabicového tovaru.

2. Dopravca nezabezpečuje prepravu živých zvierat, potravín podliehajúcich skaze, nebezpečných vecí, nebezpečných odpadov, tekutých materiálov pre cestnú dopravu vykonávanú v rámci kombinovanej dopravy.

 

Čl. 3
Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave

1. Prepravca si u dopravcu prepravu objednáva. Objednávku možno uplatniť písomne, ústne, e-mailom, alebo telefonicky. Ústnu alebo telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie potvrdiť písomne.

2. Objednávka môže byť nahradená rámcovou zmluvou o preprave vecí.
3. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu zmluvy o preprave vecí, najmä:
a) označenie strán (prepravca a dopravca), presné adresy, telefón, príp. e-mail,
b) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky,
c) určenie času (čas nakládky, čas vykládky), miesto odoslania, miesto určenia, príp. aj žiadanú trasu dopravnej cesty,
d) odplatu za vykonanú prepravu (prepravné).
4. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bez meškania odosielateľa zásielky (objednávateľa). Ak bola objednávka potvrdená zo strany dopravcu, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré nemožno pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, dopravca je povinný o tom bezodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla.

5. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza od okamihu písomného potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom.

6. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu po pristavení vozidla na nakládku má dopravca nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Náhrada škody sa vypočíta ako počet vykázaných km od výjazdu vozidla zo stanovišťa po miesto nakládky a späť vynásobený sadzbou za 1 km podľa dohodnutej ceny za prepravu.
7. Termín dodania sa považuje za dodržaný, ak je zásielka pred jeho uplynutím dodaná prijímateľovi, alebo prenajímateľovi nemohla byť dodaná z dôvodov na jeho strane, hoci bol o príchode zásielky upovedomený alebo mu bola zásielka v mieste určenia doručená na prevzatie. Termín dodania sa považuje za dodržaný aj v prípade zmeny termínu podľa ods. 8 tohto článku. V tomto prípade nezodpovedá dopravca za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla zmenou termínu.
8. Termín dodania môže byť zmenený :
a) pozastavením prepravy, ktoré je zapríčinené opatreniami orgánov štátnej správy,
b) zadržaním prepravy vyvolané dodatočnými pokynmi odosielateľa,
c) časom na vyloženie nadváhy,
d) úradne nariadeným pozastavením cestnej premávky, ktoré dočasne znemožňuje začatie alebo pokračovanie prepravy,
e) zadržaním, ktoré vzniklo počas prepravy bez zavinenia dopravcom tým, že na zásielke alebo obale museli byť vykonané opravy, alebo naložená zásielka musela byť preložená alebo správne uložená.

9 . Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok ustanovených týmto poriadkom. Odosielateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.
10. Výška prepravného, doba splatnosti, a forma úhrady tvorí neoddeliteľnú súčasť objednávky, t.j. aj zmluvy o preprave veci. V prípade omeškania úhrad podľa dohodnutej splatnosti zmluvných strán platí povinná strana úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

Čl. 4
Práva a povinnosti odosielateľa

1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenia, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky. Zmluva o preprave veci obsahom a náležitosťami vychádza z príslušných ustanovení § 765 až § 773 Občianskeho zákonníka, § 261 nasl. a § 610 a nasl. Obchodného zákonníka. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresností, alebo neúplnosti údajov.2. Odosielateľ zásielky je povinný odovzdať dopravcovi zásielku v stave spôsobilom prepravy a v stave, aby mohla byť dopravcom riadne zabezpečená proti posunu. Zásielka musím byť uspôsobená tak, aby pri riadnom nakladaní na ostatný spolu prepravovaný náklad nemohla spôsobiť žiadne škody.
3. Ak zásielka nezodpovedá ustanoveniu odseku 1, môže dopravca jej prijatie odmietnuť, zbytočný príjazd a odjazd a s tým spojenú stratu času je odosielateľ povinný uhradiť.

 

Čl. 5
Zmena zmluvy o preprave veci

Každá dodatočná zmena zmluvy o preprave musí byť vyhotovená písomne/ stačí emailom/. Odosielateľ je povinný uhradiť všetky poplatky spojené so zmenou zmluvy a taktiež zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne dopravcovi v súvislosti so zmenou zmluvy uvedenou v tomto článku.

 

Čl. 6
Odovzdanie zásielky

V mieste určenia odovzdá dopravca nákladný list alebo dodací list a zásielku prijímateľovi oproti potvrdenia prijatia zásielky v nákladnom liste alebo dodacom liste. Po prepravení do miesta určenia je prijímateľ povinný zásielku neodkladne prevziať. Ak dôjde pri vykládke zásielky k zdržaniu z viny prijímateľa, tak má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške.

 

Čl. 7
Čas čakania

1. Pre čas čakania sa počíta dohodnutá náhrada. Za čas čakania sa považuje čas od pristavenia vozidla k nakládke alebo vykládke až do ukončenia nakládky alebo vykládky a odovzdanie potrebných dokumentov vodičovi odosielateľom.
2. Za každých začatých 15 min. je dopravca oprávnený účtovať zadávateľovi prepravy poplatok vo výške 15 Eur. Ďalej zodpovedá zadávateľ prepravy za výšku škody spôsobenú dopravcovi neskorým naložením alebo vyložením zásielky.

 

Článok 8
Zodpovednosť dopravcu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí až do jej vydania príjemcovi, pokiaľ ju nemohol odvrátiť pri vynaložení maximálneho úsilia a odbornej starostlivosti.
2. Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty zavinil oprávnený, príkaz oprávneného, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou chybou alebo okolnosťami, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ktorých následky odstrániť nie je v jeho moci.
3. Za škodu na zásielke nezodpovedá dopravca, ak preukáže, že bola spôsobená :
a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku, alebo
c) vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný alebo náložný list, bola v čom vadnosť obalu poznamenaná. Ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Pokiaľ sa jedná o medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pokiaľ nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia dopravcom v dobrom zjavnom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste.
4. Príjemca, ak zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis. Pri nárokoch na náhradu škodu je potrebné podať z miesta nároku potrebné doklady o príčine a výške škody - najmä nákladný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet výšky škody a iné doklady dokazujúce nárok na náhradu. Zásielka sa považuje bez ďalších dôkazov za stratenú, keď v priebehu 30 dní od prevzatia na prepravu nebola dodaná alebo pripravená na prevzatie prijímateľom. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave možno zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej lehoty, a pokiaľ nebola lehota dojednaná, do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu.

5. Pokiaľ nie je možné zásielku dodať prijímateľovi ani vrátiť odosielateľovi dopravca je oprávnený zásielku zlikvidovať. O zamýšľanej likvidácii musí dopravca neodkladne a písomne upovedomiť vlastníka zásielky. Dopravca k likvidácii prikročí po uplynutí 5-ich dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia. Zásielku, ktorú vzhľadom na jej povahu a stav nemožno uskladniť (rýchlo sa kaziacu, a pod.) dopravca môže podľa jej stavu likvidovať i v kratšej dobe. O likvidácii zásielky dopravca spíše zápisnicu a upovedomí o tom odosielateľa aj prijímateľa zásielky. Z výťažku likvidácie sa prednostne uhradia náklady dopravcovi plynúce zo zmluvy o preprave veci, prípadný zvyšok výťažku vydá oprávnenému. Pre premlčanie nárokov z likvidácie sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

 

Čl. 9
Platnosť prepravného poriadku

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť 26.10 2021.  

Menu